Základní informace o přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2021/2022

Dokdy podat přihlášku – do 1. března 2021 na první kolo přijímacího řízení
Kam podat přihlášku – přímo řediteli příslušné střední školy
Počet přihlášek na veřejné střední školy – 2
Termín 1. kola přijímacích zkoušek – od 12. – 13. dubna 2021
Termín 2. kola přijímacích zkoušek – určí ředitel střední školy

Kde hledat informace o středních školách a nabízených oborech?

Základní informace poskytují příslušné střední školy, mnoho informací naleznete na jejich webových stránkách Mnoho užitečných informací naleznete na internetových stránkách, které se specializují právě na vzdělávání, např.:

Registr sítě škol naleznete na webu ministerstva školství.
Kritéria přijímacího řízení je ředitel školy povinen stanovit a zveřejnit pro první kolo přijímacího řízení do 31. ledna 2021 (údaje budou vyvěšeny na veřejně přístupném místě přímo ve škole a také na internetových stránkách školy). Po ukončení prvního kola přijímacího řízení může ředitel, podle školského zákona, vyhlásit další kolo přijímacího řízení, aby naplnil předpokládaný stav žáků.

Jak si přihlášku opatřit?

Žáci vyplněnou přihlášku obdrží od výchovné poradkyně. Je však nutné jí včas dodat adresu střední školy, název a kód studijního oboru.
Vyplněnou přihlášku si před případným potvrzením od lékaře a odesláním na vybranou SŠ pečlivě překontrolujte!

Dokdy přihlášku podat?

Přihlášky na veřejné střední školy musí být odevzdány nejpozději do 1. března. Přihlášky se podávají přímo řediteli příslušné střední školy.

Jak probíhá přijímací řízení?

Přijímací řízení se konají v termínech, které určí ředitel příslušné střední školy (od 12. do 13. dubna 2021). 
Náhradní termín (např. v případě nemoci v řádném termínu) – 12. a 13. května.
V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou uchazeč podává přihlášku na dvě školy, ředitel školy však bude mít možnost rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní přijímací zkouška, či od obou zkoušek za stanovených podmínek posléze ustoupí.
V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy do 8. 3. 2021 sám rozhodnout, zda bude jakoukoliv formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky.
Střední školy pak budou moci také rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna. Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem.

Dokdy musí ředitel informovat o výsledcích přijímacího řízení?

Do 3 pracovních dnů formou vydání seznamu přijetých uchazečů.
Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Písemně se oznamuje výsledek přijímacího řízení pouze nepřijatým uchazečům.

Dokdy lze podat odvolání?

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Je možné se do dalších kol přihlásit na každé střední škole?

Hlásit se mohou uchazeči pouze na SŠ, jež druhá a další kola vypisují (školy nemusejí další kola vyhlašovat). Přehled nabízených volných míst najdou žáci přímo na středních školách.

Co je to zápisový lístek?

Školský zákon ukládá uchazeči povinnost do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků potvrdit zájem o školu zápisovým lístkem. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku začíná běžet ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, přičemž den vyhlášení výsledku přijímacího řízení se do běhu lhůty nezapočítává.

Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, uchazeče vyškrtne a nabídne jeho místo v dalším kole přijímacího řízení.

Zápisový lístek si žáci vyzvednou u výchovné poradkyně v průběhu března.